Image
Image
Image

NATUURLIJK LESBOS HUURVOORWAARDEN 2021

Art 01. ALGEMENE BEPALINGEN

De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode dan alleen na overeenstemming met de verhuurder.
Het is niet toegestaan het huis met meer personen te betrekken dan is overeengekomen. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren.

1.1

Met de ondertekening van de huurovereenkomst verklaart u, als huurder, de algemene huurvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaren van het te huren vakantiehuis.
Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning
Onder huurbedrag wordt verstaan de huursom + kosten eindschoonmaak.
Onder factuurbedrag wordt verstaan het huurbedrag + de borgsom.

Art 02. PROCEDURE BOEKEN / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1

U kunt per email boeken.

De huurovereenkomst gaat in nadat wij het door U ingevulde boekingsformulier hebben ontvangen.
De ontvangst wordt door ons bevestigd. Genoemde wijze van boeken is bindend.

Dit betekent dat bij annulering na boeking, annuleringskosten verschuldigd zijn. (Zie Art 06.)

Art 03. BETALING

3.1

De aanbetaling bedraagt 30 % van het totale huurbedrag en dient binnen 7 dagen na de boekingsdatum op onze rekening te zijn gestort.

3.2

De resterende 70 % + de borgsom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.

3.3

Bij boeking minder dan 6 weken vóór vertrek dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de huurovereenkomst te worden voldaan.
3.4

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zenden wij een schriftelijke aanmaning.
3.5

Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na datum van aanmaning nog niet in ons bezit is, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.
Wij brengen dan als nog de annuleringskosten als omschreven in artikel 6 van deze voorwaarden in rekening.

3.6

Nadat het volledige bedrag is betaald, ontvangt uiterst 6 weken voor vertrek de verdere bescheiden (adres, route en informatie over de huissleutel).

Art 04. EIND-SCHOONMAAK

De eindschoonmaak is verplicht en bedraagt € 40,00


4.1

Ook al wordt de eindschoonmaak door ons verzorgd, u dient de woning netjes opgeruimd en bezemschoon achter te laten.
4.2

Serviesgoed met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden.
4.3

Oven dient schoon te zijn

4.4

Afval/vuilnis afvoeren.

4.5

Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.
4.6

Eventuele schade tijdens het verblijf onmiddelijk melden bij eigenaren
4.7

Eventuele meerkosten voortkomend uit extra werkzaamheden wegens het niet voldoen aan bovengestelde zal op huurder worden verhaald.
4.8

Indien is afgesproken dat de huurder de eind-schoonmaak zelf verzorgt, dient hij dit met zorgvuldigheid uit te voeren met bijzondere aandacht voor sanitair, serviesgoed/glaswerk, keuken, raampartijen en vloeren.
Aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in het gastenboek.

Art 05. BORGSOM

5.1

De borgsom wordt uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de eventueel door de huurder gemaakte kosten voor schade of vermissing. (zie ook Artikel 7 punt 2).

Art 06. ANNULEREN

6a.

Annulering door huurder:
Een annulering moet telefonisch of per email aan ons worden doorgegeven en schriftelijk worden bevestigd. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
6a.1

Bij annulering tot 3 maanden voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25% van de totale huursom.

6a.2

Bij annulering tot 2 maanden voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom

6a.3

Bij annulering tot 1 maand voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom

6a.4

Bij annulering binnen 1 maand voor de aankomstdatum dient u de totale huursom te voldoen.
6a.5
Wij adviseren U tevens over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te beschikken die gedurende de huurperiode geldig is.

6b

Annulering door verhuurder

6b.1

Indien door onvoorziene omstandigheden dan wel door overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, e.d. wij de huurovereenkomst moeten annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

6b.2

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door ons worden vergoed.

Art 07. AANSPRAKELIJKHEID

7.1.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

1. verlies, diefstal of beschadiging van bagage of aan persoonlijke eigendommen c.q voertuigen

2. kosten voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging

3. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning en mede tijdelijke uitval of storingen in en om de woning

4. storing van de water- en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde wegopbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de woning

5. Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen

7.2

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis en inrichting en/of eigendommen op het terrein, als dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf of dan wel van derden die zich met uw toestemming op het terrein of in de woning bevinden en dienen de eigenaren daarover onmiddellijk te informeren.
De huurder verplicht zich het huis netjes en schoon te houden.

7.3

De eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor wat betreft ongevallen en voor de gevolgen daarvan, die huurders/bezoekers in of bij het huis op het terrein overkomen.

7.4

U dient zich op de hoogte te stellen en te houden aan de geldende regels van het huis/ terrein.
Deze liggen in het vakantiehuis ter inzage. Op verzoek kunnen wij ze u ook mailen.
7.5

Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Art. 08. AANKOMST/VERTREK

8.1
De woning kan op de dag dat de huur ingaat vanaf 15.00 (wijziging in overleg) worden betrokken. Op de dag van vertrek dient de woning voor 10.00 (wijziging in overleg) verlaten te zijn.

Art 09. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is de Nederlandse rechter.